Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smlouva o dílo

23. 3. 2009

                 Smlouva o dílo  2013...

                                 I.Smluvní  strany  

Zhotovitel  :              

                                                          

                                691 85  Dolní Dunajovice                    

                                             Boční 232

                              ičo: 704 80 567

                             dič: CZ7408193793

                            mobil :721 167 386

                            email : bmstrechy@email.cz

                                         firmabartos@seznam.cz

                                         www.bmstrechy.cz

 

 

Objednatel:      ………………………………………..

 

se dohodli , že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění . Smluvní strany prohlašují , že údaje v tomto článku a taktéž oprávnění v podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy . Smluvní strany se zavazují , že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně .

 

                       II .Osoby pověřené jednat za smluvní strany

 

a )  pověření zástupci objednatele :       ……………………………………          

                                               ……………………………………

                                                                 

 

                                                                  

b ) pověření zástupci zhotovitele : Martin Bartoš

                                                       Boční 232   

                             69185  Dolní Dunajovice                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                          III .Předmět smlouvy

 

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla a to :

 

Provedení prací dle cenové nabídky  číslo . ………..  na konstrukci střechy

1)      Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo na vlastní zodpovědnost a sám si zvolí způsob provedení díla v souladu s zadáním objednatele .

 

 

 

 

                                      IV.Cena

 

1 ) Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena smluvní

Obsahuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele , která je součástí této smlouvy a činí

 

Cena bez  DPH                                                   …………. Kč

Cena celkem s  15% (21%)                                 …………………Kč

 

2 ) . Cena podle čl. IV. odst.  1 ) této smlouvy může být zvýšena nebo snížena v těchto případech :

 

a)            dojde-li k nepředvídatelné změně množství prací oproti zadání , jejichž provedení bude objednatel po zhotoviteli požadovat

 

b)            dojde-li k nepředvídatelné změně druhu prací nebo použitých materiálů oproti zadání , jejichž provedení nebo dodávku bude objednatel po zhotoviteli požadovat

 

c)            dojde-li k rozdílům mezi předpokladem dle nabídky , zadáním a skutečností ve výměrách změřených po provedení díla  a zapsaných v SD

 

d)            přerušením stavby na straně objednatele např. z důvodu nezajištěného financování , vadné koordinaci navazujících prací , popř. dodávkami materiálu vlastních dodávek některých prací , které ovlivní plynulé provádění díla zhotovitelem apod . V tomto případě bude změna ceny odsouhlasená po oboustranné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem .

 

3)  Zjištěné vícepráce budou  zapsány do stavebního deníku a musí být odsouhlaseny objednatelem nebo jeho zástupcem . Práce na nich budou provedeny až po jejich odsouhlasení pověřenými osobami a to jak po stránce věcné tak po stránce cenové . Objednatel je povinen tyto odsouhlasené vícepráce zhotoviteli zaplatit .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            V. Platební podmínky

 

Mezi smluvními stranami byly dohodnuty níže uvedené platební podmínky :

1) Záloha bude vyplacena na materiál  a to:

 a)   ……………….  pokrývačské konstrukce dle dodané faktury a to převodem

b)   ………………  tesařské a kl. konstrukce dle dodané faktury a to převodem(nejméně 3 týdny před započetím prací )

 

2)Vyúčtování celého díla provede zhotovitel konečnou fakturou , vystavenou objednateli .

 

3) Splatnost konečné faktury  je 10 dní od předání dokončeného díla .

 

4) Objednatel souhlasí s tím , že v případě neuhrazené ceny díla ve splatnosti vystavených faktur uhradí veškeré náklady spojené s vymáháním této pohledávky .

 

5) Objednatel se zavazuje , že dílo řádně splatí a nebude nijak likvidovat své splatné závazky vůči zhotoviteli prostřednictvím třetích osob (odkupováním pohledávek , započtením závazků a pohledávek apod. )

 

 

                                                 VI. Doba plnění

 

Zhotovitel provede dílo v termínu : …………

 

1)                 Termín zahájení díla : ………………..

Termín zahájení je vázán na oboustranně podepsanou smlouvu o dílo , předáním staveniště. Pokud není ze strany objednatele splněna některá z uvedených  náležitostí, není zhotovitel sjednaným termínem zahájení vázán .

 

2)       Termín dokončení díla : ……………… (dle počasí)

     

3)        Objednatel posoudí se zhotovitelem splatnosti termínu dohodnutého v této smlouvě pokud dojde v průběhu  provádění díla :

 

a)   ke změně rozsahu prací

 

b)   zjistí-li se při provádění prací vady v projektech nebo ve skutečnostech  zjištěných na stavbě , které nemohl zhotovitel zjistit před zahájením prací

 

c)   k nevhodným klimatickým podmínkám , kdy provádění díla by bylo v rozporu s platnými technickými a technologickými normami a postupy

 

4)         Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným zhotovením a předáním objednateli .

 

 

 

 

 

 

VII. Základní podmínky provádění díla a jiné ujednání

 

1)       Zhotovitel provede dílo dle platných technických a technologických norem ,které odpovídají technickému a technologickému standardu současně známých a užívaných technologií a postupů .

 

2)                 Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla .

 

3)         Objednatel poskytne bezúplatně pracovníkům zhotovitele uzamykatelnou místnost(např. buňka , sklad) a prostor na složení materiálu . Dále poskytne odběrné místo 230 V/380 V a odběrné místo vody .

 

4)          Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi .

 

5)          Zhotovitel se zavazuje , že nejméně 3 dny před předáním díla vyzve objednatele k jeho převzetí .Objednatel se zavazuje bez zbytečných průtahů dílo převzít   .Pokud nebude objednatel reagovat na termín předání díla , bude uplynutím 7 denní lhůty předáno , přičemž poslední den lhůty je dnem předání a pokud se objednatel nedostaví k předání díla , bude uvedeno , že bylo dílo předáno bez závad.

 

6)                  Objednatel prohlašuje , že na předmět díla podle této smlouvy má v plném rozsahu zajištěny finanční prostředky .

 

 

 

              VIII.Záruční doba a odpovědnost za vady 

 

1)     Zhotovitel poskytuje na dílo dle nabídky záruku v délce trvání 36 měsíců na klempířské prvky( u PZ ) a 60 měsíců na ostatní prvky .  V této době má objednatel právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad a zhotovitel má povinnost tyto vady odstranit. Sjednanou záruční lhůtou je stanovena též doba odpovědnosti za vady díla .

 

2)     Drobné a ojedinělé nedodělky , nebránějící užívání , zjištěné při předání díla odstraní zhotovitel v dohodnuté lhůtě zapsané v předávacím protokolu .

 

3)      Záruční doba začíná ode dne , kdy objednatel převzal dílo 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

                                   VIIII. Závěrečná ustanovení 

 

1)     Zhotovitel i objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy .

 

2)      Změnit nebo doplnit tuhle smlouvu mohou smluvní strany pouze písemnou formou dodatků , které musí bít výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran .

 

3)     Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran .

 

4)      Tato smlouva je vyhotovena ve dvou  stejnopisech , podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran , přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení .

 

5)       Přílohou této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele .

 

6)       Smluvní strany prohlašují , že si tuhle smlouvu před jejím podepsáním přečetly ,že byla uzavřena po vzájemném projednání a její platnost stvrzují svými podpisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                                ……………………………….

       Za objednatele                                                                         Za zhotovitele

 

 

 

V ……………………. dne   ………………

 

 
 

 

Portrét
Archiv

Kalendář
<< únor / 2019 >>

Statistiky

Online: 2
Celkem: 166220
Měsíc: 2299
Den: 47